1905 1.-3. Klasse geschlossene Abteile

Blatt-I.a.5-Bild
Regeldrehgestelle Männerabort + Pissoir +  Dienstraum
LüP 19 490 mm geändert wegen Abteiltiefen